Adresaci programu: nauczyciele.

Krótki opis programu: uporządkowanie informacji dotyczących różnych form pomocy dla uczniów ze SPA (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Propozycje dostosowania wymagań dla uczniów o niższej niż przeciętna inteligencji oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Wyjaśnienie terminologii używanej w opiniach i orzeczeniach, Omówienie różnych form pomocy dla uczniów.

Prowadzący: mgr Liliana Białas.