Adresaci programu: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Cele programu:
  • ukazanie wagi decyzji wyboru kierunku kształcenia i zawodu w życiu człowieka,
  • ukazanie uczniom roli predyspozycji zawodowych w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  • zapoznanie z trendami i tendencjami na rynku pracy (polskim i europejskim),
  • zawody przyszłości – krótkie omówienie,
  • nowe formy kształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • cechy pożądanego pracownika – umiejętności osobowościowe i interpersonalne,
  • budowanie kariery.
Krótki opis programu: program ma na celu ukazanie wyboru zawodu jako długofalowego procesu mającego swoje korzenie w dzieciństwie, będącego wynikiem rozwoju ogólnego i zawodowego. W programie podkreślona jest także waga wyboru zawodu w życiu człowieka oraz kształtowanie u uczniów motywacji do podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji oraz umiejętności aktywnego i samodzielnego zdobywania informacji. Istotną częścią programu jest zapoznanie uczniów z tendencjami na rynku pracy, zawodami przyszłości, cechami pożądanymi przez pracodawców oraz strategią budowania kariery zawodowej.

Prowadzący: mgr Liliana Białas, mgr Marzena Barwicka.